Hjem

Astma som barn - risikofaktor for KOLS som voksen?

Astma og KOLS er to sykdomstilstander som kan ha noen likhetstrekk. Mange av symptomene kan være sammenfallende. Astma er en betennelsestilstand i bronkiene og det forekommer også ved KOLS, men selve inflammasjonen er likevel forskjellig og effekten av behandling er ikke lik. Astma kan oppstå i alle aldre og omtrent halvparten har også allergi. KOLS oppstår vanligvis hos eldre og er sterkt assosiert til røyking eller eksposisjon overfor skadelige stoffer i yrkeslivet. Genetiske faktorer kan også spille en avgjørende rolle. Flere studier viser nå også at en kobling mellom astma som barn og utvikling av KOLS som voksen.

En studie fra New Zeeland viser nå at 45 % av tilfellene ved KOLS i aldersgruppen 46-77 år kunne tilskrives røyking (Shirtcliffe, Svanes), men hva med de resterende tilfellene? Over de siste årene er det vist en kobling mellom astma i barndommen og forekomsten av KOLS (ShirtcliffeSvanes, Svanes). Studier fra New Zeeland og Norge indikerer at risikoen for KOLS er 5.2 ganger høyere hvis man hadde astma som barn, alder hadde også betydning (jo eldre man er, dess større risiko for KOLS), allergi og kjønn (oftere hos pasienter med allergi og hos menn) og røykevaner. En stor europeisk lungehelseundersøkelse publisert i 2010 viser over 20 ganger økt risiko for KOLS for dem med astma i barneårene. Genetiske mekanismer og felles risikofaktorer med miljø og eksponering for passiv røyking kan ha betydning allerede i fosterstadiet og tidlig barndom og kan tenkes å føre til astma i barneår og KOLS i voksen alder (Svanes). Den største risikoen for å få KOLS var altså det å ha astma som barn.     

Vi vet også at lav lungefunksjon som nyfødt ofte følger i barndommen og oppveksten til voksen alder. Redusert lungefunskjon i 20 års alder vil nok også vedvare senere. Så lenge man vet at lungefunskjonen tapes i noen grad fra oppnådd 20 års alder hos jenter og fra 25 års alder hos gutter, er det sannsynlig at disse vil bli symptomatiske senere før andre som har oppnådd full lungemodning. Dette er statistiske forhold og trenger ikke nødvendigvis å bety at det er en årsakssammenheng. Det er også viktig å merke seg at de fleste som har astma som barn ikke får KOLS senere.